Wij hebben op deze website informatie voor:
Mylab heeft ten behoeve van de samenwerking met artsen een service level agreement (SLA). 
Bekijk onze SLA
1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 

 • Aanvrager: 
  Geregistreerd arts, verloskundige, diëtist(e) of tandarts of daarmee gelijkgestelde beroepsbeoefenaren. .  
 • Afnemer: 
  Natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten afneemt bij MyLab. 
 • Gebruiker:
  Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium MyLab   N.V., zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden, hierna te noemen MyLab.
 • Overeenkomst: 
  De overeenkomst en/ of iedere verbintenis tussen gebruiker en de wederpartij.
 • Wederpartij: 
  Het bedrijf, de organisatie, de (publiekrechtelijke) rechtspersoon of natuurlijk persoon die met gebruiker een overeenkomst aangaat, dan wel een offerte/aanbieding van gebruiker heeft ontvangen of met wie gebruiker in enige rechtsbetrekking staat of komt te staan, dan wel degene voor wie gebruiker enige rechtshandeling verricht.
2 Algemeen
 1. Indien een aanvraag voor onderzoek of bloedproducten wordt ingestuurd naar MyLab dan gelden de Algemene Voorwaarden als dienstverleningsovereenkomst tussen MyLab en de Aanvrager of Afnemer.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MyLab en een Wederpartij waarop MyLab deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met MyLab, voor de uitvoering waarvan door MyLab derden dienen te worden betrokken. 
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van MyLab en zijn directie. 
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. MyLab en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.  
 9. Indien MyLab niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MyLab in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3 Mylab
MyLab bevindt zich in de Carusostraat 1 te Paramaribo. MyLab verricht bloedafnames, klinisch chemisch en hematologisch onderzoek in bloed en andere menselijke lichaamsmaterialen). Ingezonden materialen worden, afhankelijk van de vraagstelling verwerkt op het laboratorium. MyLab werkt volgens een kwaliteitssysteem dat gebaseerd is op ISO 15189:2012 en beschikt over een geldig accreditatie (registratienummer M 012) uitgegeven door de Raad van Accreditatie.

3.1 Contactgegevens MyLab: 
Algemeen telefoonnummer: 459537, e-mail: info@mylab.sr

4 Informatie voor patiënten en aanvragers
Informatie voor patiënten een informatiefolder beschikbaar: Informatie betreffende ingezonden laboratoriumonderzoek kan worden gekregen via het algemene telefoonnummer. Voor specifieke vakinhoudelijke vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de klinisch chemicus. Het contact met de klinisch chemicus loopt via e-mail.
5 Aanvraagformulier
Het indienen van een schriftelijk aanvraagformulier voor laboratoriumdiagnostiek, impliceert het aangaan van een overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Elk monster/materiaal dat voor laboratoriumonderzoek naar MyLab wordt verzonden, dient te worden vergezeld van een volledig ingevulde aanvraag. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van:
 • AZPAZ
 • PZS
 • SZF
 • Parsasco

5.1 Bij de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden vermeld: 
 1. Administratieve gegevens van de patiënt (Ten minste achternaam en voorletters, bij voorkeur aangevuld met adres, geboortedatum, geslacht) 
 2. Gegevens aanvrager 
 3. Monster en aanvraag zijn eenduidig naar elkaar herleidbaar. Indien vermelding van een referentie- of opdrachtnummer op de rapportage gewenst wordt, dan gaarne dit nummer vermelden op de aanvraag. Indien een kopie rapport naar derden dient te worden verstuurd dient dit duidelijk kenbaar te worden gemaakt op het aanvraagformulier. 
 4. Het gewenste onderzoek kan worden aangegeven door het hokje voor het onderzoek aan te kruisen. Indien het onderzoek niet op het formulier vermeld staat, dan duidelijk in geschreven taal, in blokletters, het onderzoek op het formulier aangeven (gebruik hierbij zo min mogelijk afkortingen). 
 5. Medisch relevante informatie over de patiënt kan bij de interpretatie van het resultaat behulpzaam zijn.  

6 Spoedonderzoek
Materiaal met een spoedkarakter dient als dusdanig duidelijk, bij voorkeur met “CITO”, te worden gemarkeerd aan de adreszijde op het aanvraagformulier. Een aanvraag met spoed karakter dient telefonisch te worden aangemeld via het algemene telefoonnummer van MyLab. Het resultaat wordt na autorisatie doorgebeld naar de aanvrager.
De spoed (cito) aanvragen duren vanaf de tijd van binnenkomst 4 uren tot vrijgave.

Note:
 1. Alle Cito aanvragen worden doorgebeld naar de aanvrager
 2. Indien de aanvraag ook opstuur bepalingen bevat is de doorlooptijd afhankelijk van de opstuurbepaling.
 3. Doorlooptijd bepaalt vanaf de tijd van binnenkomst op het centraal laboratorium van MyLab
7 Hergebruik lichaamsmateriaal
Restmateriaal van monsters kan conform vigerende wetgeving anoniem worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, tenzij hiertegen actief bezwaar is gemaakt door de Afnemer.

Indien het materiaal dat is afgenomen door MyLab afkomstig is van een patiënt die bezwaar heeft gemaakt tegen hergebruik van zijn/haar lichaamsmateriaal dan dient dit op het aanvraagformulier kenbaar te worden gemaakt.
8 Aanvraag aanvullende bepalingen
Het is mogelijk aanvullend onderzoek aan te vragen bij materialen die in behandeling zijn voor laboratoriumonderzoek. Hiervoor worden tijdslimieten gehanteerd waarbij wordt gekeken naar het moment van bloedafname en het moment dat het materiaal op MyLab in ontvangst is genomen en of aan andere relevante criteria van de analyse wordt voldaan. Het aanvullend onderzoek kan worden aangevraagd via het algemene telefoonnummer van MyLab.
9 Frequentie van bepalen
Voor iedere analyse is vastgesteld met welke frequentie deze wordt bepaald. Bij vragen hierover kan contact worden opgenomen via het algemene telefoonnummer van MyLab.
10 Uitslagen
10.1 Schriftelijke rapportage 
De rapportages worden dagelijks van maandag t/m zaterdag opgemaakt en schriftelijk en/of digitaal verzonden

10.2 Telefonische rapportage 
Uitslagen kunnen, uitsluitend door de Afnemer, worden opgevraagd via het algemene telefoonnummer van MyLab. Dit betreft altijd een voorlopige uitslag. De definitieve uitslag wordt schriftelijk gerapporteerd. Uitslagen die worden aangemerkt als kritisch en waarop direct actie dient te worden genomen, worden ook telefonisch gerapporteerd aan de Afnemer.

10.3 Elektronische rapportage 
Uitslagen kunnen eventueel, op speciaal verzoek, per fax of digitaal worden verzonden. 

11 Meetonzekerheid van onderzoek
Iedere analyse door MyLab uitgevoerd is onderworpen aan een gedegen verificatie- of validatieprocedure. Gegevens met betrekking tot meetonzekerheid van de gerapporteerde kwantitatieve resultaten zijn op te vragen via de voor de analyse verantwoordelijke Hoofd Analyse via het algemene telefoonnummer van MyLab. 
12 Tarieven
Een jaarlijkse uitgave van de tarieven zoals gehanteerd op MyLab, wordt gepubliceerd op de website. De jaarlijks geïndexeerde tarievenlijst is te raadplegen op deze website. Een exemplaar is ook aanwezig op de prikpunten.
13 Kwaliteitsborging en bewijs competentie MyLab
Nadere informatie over het kwaliteitssysteem van MyLab is opvraagbaar bij de kwaliteitsfunctionaris, bereikbaar via het algemeen nummer van MyLab.
14 Bewijs competentie MyLab
Het is van belang dat de competentie van MyLab als instelling waar uitbesteed onderzoek wordt verricht inzichtelijk is. Een kopie van het geldige ISO certificaat van het laboratorium kan ingezien worden op één van de prikposten en op het Centraal Laboratorium. Indien meer informatie gewenst is, kan contact worden opnemen met de kwaliteitsfunctionaris via het algemeen nummer van MyLab.
15 Klachten en tevredenheid
Klachten of opmerkingen over de dienstverlening van MyLab  kunnen kenbaar worden gemaakt door een e-mail te sturen naar info@mylab.sr 

De indiener wordt geïnformeerd over de voortgang en afhandeling. 
16 Overmacht
1.MyLab is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MyLab geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MyLab niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MyLab of van derden daaronder begrepen. MyLab heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat MyLab zijn verbintenis had moeten nakomen. 
3. MyLab kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel MyLab ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MyLab gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 
17 Privacy
Alle medewerkers van MyLab tekenen bij in diensttreden voor geheimhoudingsplicht en integriteit. Bij de registratie van de patiëntgegevens wordt gewerkt volgens de eisen gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
1 Accredidatie
MyLab is de eerste en tot nog toe de enige geaccrediteerd medisch laboratorium in Suriname. Wij werken volgens de standaarden van ISO 15189:2012 en bezitten het kwaliteitshandboek dat hierop gebaseerd is. In dit kwaliteitshandboek zijn de voorwaarden waaraan kwaliteitssystemen van laboratoria dienen te voldoen, indien kwaliteitsborging en een permanent proces van kwaliteitsverbetering wordt beoogd, beschreven.
2 Praktijkervaring
Onze medewerkers hebben hart voor het werk. Het zijn vakmensen met ervaring. Niet alleen begrijpen ze de vragen en problematiek van de eerste lijn. Onze medewerkers worden jaarlijks getoetst en volgen regelmatig werkgerelateerde trainingen.
3 Nauwkeurig
Bij laboratoriumonderzoek, medische diagnostiek en data verwerking is nauwkeurigheid essentieel. Met geavanceerde apparatuur, gautomatiseerde systemen en deskundigheid streeft MyLab dagelijks naar 100% nauwkeurige en betrouwbare dienstverlening. Wij werken met het Laboratorium Informatie Systeem (LIS) en doen een eerste- en tweedelijnscontrole alvorens resultaten worden vrijgegeven.
4 Landelijke dekking
MyLab is gevestigd in Suriname. Wij hebben per datum 55 prikpunten over de gehele kustvlakte van Nickerie tot naar Albina. Het centraal laboratorium is gevestigd te Paramaribo Noord aan de Carusostraat nr. 1. Ons volgende mijlpaal is om ook prikpunten op te zetten in het binnenland (Atjoni, Brownsweg en Brokopondo). Wij werken samen met alle locale verzekeringsmaatschappijen (PZS, Azpas, SZF, BAZO, BZV, Parsasco) en met het buitenlandse verzekeringsmaatschappij Eurocross. Ook particulieren (zonder verwijzing van een huisarts of specialist) zijn van harte welkom bij MyLab.
5 Vriendelijkheid
De medewerkers van MyLab volgen regelmatig klantvriendelijkheidstrainingen en worden jaarlijks schriftelijk getoetst. Wij staan altijd klaar om de patienten van dienst te zijn.
6 Deskundigheid
Kwaliteit en deskundigheid leveren, dat is voor MyLab vanzelfsprekend. Onze getrainde Bloedafname medewerkers staan altijd klaar voor u. Ook onze medische analisten en administratie medewerkers weten waarvoor zij staan. Voor het waarborgen van ons kwaliteitssysteem hebben wij een Kwaliteitsfunctionaris. Samen met de Klinisch Chemicus zorgen wij voor een professionele behandeling naar al onze patienten en aanvragers.
7 De Bedrijvengroep
MyLab maakt deel uit van de INTERMED bedrijvengroep. De INTERMED bedrijvengroep bestaat uit:
 • Intermed Caribe: leverancier van medische verbruiksspullen en hygiene
 • Pharmport: leverancier van glucose strips apparaten
 • MyLab: medisch laboratorium
 • Joshua Medical Center (JMC): de huisartsenpraktijk
 • MediCall: de spoedpoli en het zorgvervoer
 • Medisch Diagnostich Centrum (MDC): radiologie
 • Diapura: het nierdialyse centrum
 • HomeDeo: de bejaardenzorg
Samen proberen wij het leed bij anderen weg te nemen, door het goede goed te (blijven) doen.

LOADING